Medezeggenschap

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, zo ook de Springplank. De medezeggenschapsraad bespreekt alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR heeft in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht en kan voorstellen doen en standpunten bekend maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

Naast de medezeggenschapsraad is er in Volendam een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR werkt overkoepeld voor alle scholen en iedere school heeft twee afgevaardigden in deze raad.

Onze medezeggenschapsraad komt 6 keer per jaar bij elkaar, meestal voorafgaand aan een GMR-vergadering. De onderwerpen die besproken worden zijn onder andere: het vakantierooster, onderwijskundige ontwikkelingen, personeelszaken, WSNS, het schoolplan, etc. De leden van de medezeggenschapsraad nemen deel aan de raad voor een periode van 4 jaar. Daarna kunnen zij zich nog 1 keer herkiesbaar stellen. Wanneer een lid aftreedt, wordt er een verkiezing georganiseerd op school.

De medezeggenschapsraad van de Springplank bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

Patrick Schilder (voorzitter/GMR)
Marlies Tol 
Margret Veerman 

Namens de leerkrachten:

Willemijn Kroon (GMR)
Marilou Kras
Crelis Tuip

U kunt contact opnemen met de MR door een e-mail te sturen: mr@spring-plank.nl

Ouderraad

De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders op onze school. Samen met twee teamleden vergaderen de leden van de ouderraad 5 keer per jaar. De ouderraad vergadert over verschillende activiteiten op school zoals: Sinterklaas- en Kerstvieringen, innen ouderbijdrage, activiteiten in de laatste schoolweek, verzorgen van de medewerkersavond, het afscheid van groep 8, hulp bij schoolreisjes en excursies, allerlei hand- en spandiensten voor de school.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om namens iedere groep een ouder zitting te laten nemen in de ouderraad. Nieuwe leden worden door de ouderraad zelf gekozen. Wij hebben een hele actieve ouderraad die het team goed ondersteunt en daar zijn we heel trots op.

De ouderraad bestaat uit:

Lianne Douma-Molenaar (Voorzitter/secretaris)
Mariëlle Kwakman (Penningmeester)
Toos Molenaar
Marian Sier
Chantal Vollebregt
Marian Veerman-Tuip

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten