Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s),

Afgelopen maandag is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:

Mededelingen
-Juf Sandra is inmiddels moeder geworden van een dochter “ Myrthe” en juf Larissa is in maart aan haar zwangerschapsverlof toe.
- In maart worden er Mad-Science shows gegeven in de groepen 3-8. Vervolgens kunnen leerlingen zich aanmelden voor technieklessen na schooltijd.
- In februari – maart krijgen de kinderen van groep 7 Data-Baas-lessen in het kader van mediawijsheid.  Deze lessen worden gegeven vanuit de bibliotheek.
- Op donderdag 1 februari is er een ouderavond gepland voor de ouders van groep 6. De situatie in groep 6 is opnieuw zorgelijk. Op deze avond zal gekeken worden naar de toekomst van deze groep.
- Wij zijn een nieuwe rekenmethode aan het onderzoeken, “ Getal en Ruimte” .

Formatie 2018-2019
Als gekeken wordt naar het formatieplaatje voor volgend schooljaar, zien we daar gelukkig veel continuïteit voor het komende jaar.  Juf Monica en juf Merith zullen van groep wisselen. Zij zullen vanwege de dubbele groep, volgend jaar voor groep 4A komen te staan. Juf Sandra en juf Leonie , dan beiden terug van zwangerschaps- en ouderschapsverlof, zullen samen de andere groep 4 voor hun rekening nemen. Over het voortbestaan van de  “overstroomgroep” is het laatste woord nog niet gezegd. Daarover wordt op bovenschools niveau vergaderd. Voor juf Larissa is het nog even afwachten welke taken zij na haar verlof zal gaan vervullen.

Zittingsperiode MR-leden
Eind juli 2018 loopt de zittingsperiode af voor 2 leden uit de oudergeleding van de MR. Freek zal zich de komende periode bezig gaan houden met een (her)verkiezing om deze plaatsen opnieuw voor 4 jaar te vullen.

Oudertevredenheid “ Zuidwester-ouders“
Freek heeft onderzocht hoe de ouders van de kinderen, afkomstig van de Zuidwester, hun nieuwe school ervaren. Er waren 10 respondenten en de uitslag was positief.  

Voortgang huidige groep 6
Het is toeval, maar de hele oudergeleding heeft op dit moment een kind in groep 6 zitten. Daarom is er lang over dit onderwerp gesproken. Zorgen vanuit alle partijen zijn geuit.  We zijn het erover eens dat er al ontzettend veel tijd en energie is geïnvesteerd in deze groep, maar dat er nu opnieuw snel iets moet gebeuren. De geplande ouderavond lijkt ons allen een goed idee om te zorgen dat de situatie niet verder escaleert. We hopen op een goede opkomst en openheid van eenieder om samen weer naar een werkbare situatie voor iedereen te zorgen.

Agenda aanstaande GMR-vergadering
Er stonden deze keer geen punten op de agenda waar instemming voor was vereist.

Met vriendelijke groet,
de leden van de Medezeggenschapsraad
 
 

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Voorjaarsvakantie en studiedagen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-01-2018)
Kerstvieringen op de Springplank (Toegevoegd op 22-12-2017)
Kerstmis op de Springplank (Toegevoegd op 13-12-2017)
Nieuwsbrief Centrum voor jeugd en gezin, december '17 (Toegevoegd op 04-12-2017)
surprise groep 7 (Toegevoegd op 04-12-2017)
sinterklaas voorbereidingen (Toegevoegd op 01-12-2017)
Sinterklaas op maandagochtend 4 december op De Springplank (Toegevoegd op 01-12-2017)
Allard Pierson museum groep 7 (Toegevoegd op 16-11-2017)
Meester John Buikman bedwingt de NY Marathon! (Toegevoegd op 09-11-2017)
Meer nieuws...